Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu

Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu presenta su ending en un nuevo tráiler